logo

Update tính năng mới ngày 29/06/2020

admin | 29-06-2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật tính năng “Ảo Vũ”

  • Cập nhật pet vàng: Yêu Phệ Khuyển

  • Cập nhật thú cưỡi vàng: Thực Nhân

I. Ảo Vũ

1. Giới thiệu

  • Mà Hình chính -> Ảo Vũ

  • Người chơi “Kích hoạt” để kích hoạt cánh

  • Người chơi dùng mảnh cánh đó và “Hương Phách” để kích hoạt. Các mảnh cánh là các mảnh cánh nộ dực. Sau khi kích hoạt người chơi có thể thăng hạng của cánh đó, khi thăng hạng tới câp nhất định sẽ được bonus thêm sức mạnh.

  • Sau khi kích hoạt cánh, người chơi có thể “tăng cấp”. Khi tăng cấp ở mức nhất định sẽ được bonus thêm sức mạnh. Lưu ý: tùy theo mỗi loại cánh mà dùng vật liệu tăng cấp khác nhau, Cánh “Thần Kiếm”, “Hải Vương” thì dùng “Phong Huân” để tăng cấp. còn lại dùng “Tán Huân”.

  • Sau khi kích hoạt cánh người chơi có thể gắn “Vũ Hồn”. Vũ hồn gồm 6 món người chơi có thể khảm vào cánh.

  • Khi người chơi gắn vũ hồn vào thì sẽ được cộng điểm, đạt tới điểm nhất định sẽ được bonus sức mạnh.

  • Người chơi có thể dung hợp các vũ hồn lên cấp cao hơn.

Lưu ý: Vũ hồn người chơi có thể mở từ rương “Quyển Vũ Hồn” và các item cần thiết có trong event.

II. Cập nhật Pet, Thú Cưỡi, Cánh

1. Pet

2. Thú Cưỡi

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ