logo

Update tính năng mới ngày 13/07/2020

admin | 13-07-2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật cánh bậc 12: Cánh Yêu Bướm
  • Cập nhật biến hình 5 sao: Băng Sương Cự Long (Ice Dragon)
  • Cập nhật pet vàng: Trư Liệt Tướng Quân
  • Cập nhật pet đỏ: Thiên Tinh Ma

I. Cánh Yêu Bướm

 

II. Biến Hình Ice Dragon

 

III. Pet Trư Liệt Tướng Quân

 

IV. Pet Thiên Tinh Ma

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ