logo

Sự kiện ngày 29/11: Phú Gia Liên Server

admin | 29-11-2018

Sự kiện ngày 29/11: Phú Gia Liên Server

   ►  Phạm vi: S1 -> S15

 I. Quy tắc:

 • Thời gian sự kiện: 00h00 29/11 -> 23h58 3/12
 • Thơi gian đua top: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12
 • Thời gian đua top ngày: 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 29/11 -> 1/12
 • Thơi gian nhận thưởng các tổng xếp hạng: 00h00 3/12 -> 23h59 3/12
 • Phần thưởng phải vào sự kiện nhận, khi hết sự kiện người chơi không nhận sẽ mất phần thưởng, phần thưởng không gữi qua thư.
 • Sư kiện “Thợ săn quái thú” không được tính trong sự kiện phú gia liên server.
 • Yêu cầu: nhân vật cấp độ 5 trở lên.
 • Màn hình chính -> Phú gia Liên server

 

 1. Phú Gia Tài Nguyên:
 • Luật chơi: Điểm của phú gia tài nguyên là điểm tổng của các phú gia vàng, phú gia thăng tinh, phú gia đá quý, phú gia tái luyện, phú gia luyện chú, phú gia cuồng nộ hồn cộng dồn lại.

Gồm 3 phần chính:

 1. Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 300. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 50.000 điểm trở lên.
 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

 • Phần thưởng chính của giải thưởng là mảnh pet đỏ “Raphel”

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 200 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

 • Phần thưởng chính là mảnh cánh “Quang Đao”

 

 1. Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

2. Phú Gia Vàng

 • Luật chơi: 10.000 vàng = 2 điểm. Không tính điểm các vật phẩm trong thư hoặc gói vật phẩm.

Gồm 4 phần chính:

 1. Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 100. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 25.000 điểm trở lên.
 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

Phần thưởng chính của giải thưởng là mảnh pet cam “Stalagar” và mảnh cánh “Quang đao”

 

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 100 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

 • Phần thưởng chính là mảnh pet cam “Stalagar”

Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

Khuyến mãi: Bán các item giá rẻ với số lượng nhất định để tăng điểm phú gia đó.

3. Phú Gia Thăng Tinh

 • Luật chơi: 1 Thăng Tinh Thạch = 50 điểm, 1 Tinh Quang Thạch = 125 điểm, 1 Tinh Hồn Thạch = 250 điểm. Không tính điểm các vật phẩm trong thư hoặc gói vật phẩm.

Gồm 4 phần chính:

Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 100. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 25.000 điểm trở lên.

 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

 • Phần thưởng chính của giải thưởng là  “Trang bị bậc 8 phiếu” và mảnh cánh “Quang đao”

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 100 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

 • Phần thưởng chính là Trang bị bậc 7 phiếu

Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

Khuyến mãi: Bán các item giá rẻ với số lượng nhất định để tăng điểm phú gia đó.

4. Phú Gia Đá Quý

 • Luật chơi: Đá quý cấp 1 = 100 điểm, bộ sưu tập đá quý may mắn = 500 điểm, Đá Tinh khiết cấp 4 = 3000 điểm. Không tính điểm các vật phẩm trong thư hoặc gói vật phẩm.

Gồm 4 phần chính:

Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 100. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 25.000 điểm trở lên.

 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

 • Phần thưởng chính của giải thưởng là  “Đá tinh khiết” và mảnh cánh “Quang đao”

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 100 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

 • Phần thưởng chính là mảnh pet cam “Stalagar”

Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

Khuyến mãi: Bán các item giá rẻ với số lượng nhất định để tăng điểm phú gia đó.

5. Phú Gia Tái Luyện

 • Luật chơi: 1 gói rèn thạch = 250 điểm

Gồm 4 phần chính:

 1. Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 100. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 25.000 điểm trở lên.
 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

 • Phần thưởng chính của giải thưởng là  “Trang bị bậc 8 phiếu” và mảnh cánh “Quang đao”

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 100 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

 

 • Phần thưởng chính là Trang bị bậc 7 phiếu

Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

Khuyến mãi: Bán các item giá rẻ với số lượng nhất định để tăng điểm phú gia đó.

 

6. Phú Gia Luyện Chú:

 • Luật chơi: luyện chú thạch cơ bản = 50 điểm, luyện chú thạch nâng cao = 100 điểm, luyện chứ thạch siêu cấp = 150 điểm. Không tính điểm các vật phẩm trong thư hoặc gói vật phẩm.

Gồm 4 phần chính:

Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 100. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 25.000 điểm trở lên.

 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

 

 

Phần thưởng chính của giải thưởng là mảnh pet cam “Stalagar” và mảnh cánh “Quang đao”

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 100 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

 

 

Phần thưởng chính là mảnh pet cam “Stalagar”

Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

Khuyến mãi: Bán các item giá rẻ với số lượng nhất định để tăng điểm phú gia đó.

7. Phú Gia Cuồng Nộ Hồn

 • Luật chơi: 1 cuồng nộ hồn = 10 điểm. Không tính điểm các vật phẩm trong thư hoặc gói vật phẩm.

Gồm 4 phần chính:

Tổng xếp hạng: Điểm tối thiếu để lên bảng xếp hạng là 100. Muốn nhận được siêu giải thưởng thì điểm phải từ 25.000 điểm trở lên.

 • Thời gian đua top của phú gia này là từ: 00h00 29/11 -> 23h58 2/12. Sau khi kết thúc người chơi không thể lên điểm và từ 00h00 3/12 -> 23h59 3/12 là thời gian nhận thưởng.
 • Top tổng đến 100 xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng:

Phần thưởng chính của giải thưởng là mảnh pet cam “Stalagar” và mảnh cánh “Quang đao”

Xếp hạng hằng ngày:

 • Thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 hằng ngày. Từ ngày 29/11 -> 1/12, ngày 2/12 không có phần thưởng xếp hạng hằng ngày. ngày 3/12 chỉ là ngày nhận phần thưởng xếp hạng tổng.
 • Từ ngày 29/11 -> 1/12 có thể nhận phần thưởng ngày sau 23h mỗi ngày.
 • Top hàng ngày đến 100 xếp hạng.
 • Lưu ý: Thưởng xếp hạng hằng ngày, người chơi không nhận phần thưởng của ngày hôm trước thì khi đua hạng ngày hôm sau tới giờ (23h00) phát thưởng, phần thưởng ngày trước không nhận sẽ mất, nhường chỗ cho phần thưởng hôm đó.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày gồm:

Phần thưởng chính là mảnh pet cam “Stalagar”

Phần thưởng: Người chơi đạt được số điệm nhất định sẽ nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần. Phần thưởng có tăng điểm, ví dụ nhận 100.000 vàng sẽ cộng vào 20 điểm phú gia vàng.

Khuyến mãi: Bán các item giá rẻ với số lượng nhất định để tăng điểm phú gia đó.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ