logo

Sự Kiện Đua Top Server Mới

admin | 15-01-2020

Đua Top Server Mới

 

 1. Thời gian: 8 ngày kể từ ngày mở server mới

 2. Điều kiện: chỉ áp dụng từ Server S89 trở đi

 3. Nội dung:

  1. Đua Top Level:

   1. Ngày thứ 2 kể từ ngày mở server sẽ tổng kết xếp hạng.

   2. Căn cứ vào level và tổng điểm kinh nghiệm nhận được để xếp hạng.

   3. Người chơi vào nhận thưởng tại giao diện sự kiện khi tổng kết xếp hạng.

 

  1. Đua Top Đấu Trường:

   1. Ngày thứ 4 kể từ ngày mở server sẽ tổng kết xếp hạng.

   2. Căn cứ vào hạng Đấu Trường để xếp hạng.

   3. Người chơi vào nhận thưởng tại giao diện sự kiện khi tổng kết xếp hạng.

  2. Đua Top Nộ Dực:

   1. Ngày thứ 4 kể từ ngày mở server sẽ tổng kết xếp hạng.

   2. Căn cứ vào điểm Nộ Dực tại giao diện sự kiện để xếp hạng.

   3. Người chơi vào nhận thưởng tại giao diện sự kiện khi tổng kết xếp hạng.

  3. Đua Top Bang:

   1. Ngày thứ 7 kể từ ngày mở server sẽ tổng kết xếp hạng.

   2. Căn cứ vào Lực Chiến Bang tại giao diện sự kiện để xếp hạng.

   3. Người chơi vào nhận thưởng tại giao diện sự kiện khi tổng kết xếp hạng.

  4. Đua Top Linh Thú:

   1. Ngày thứ 7 kể từ ngày mở server sẽ tổng kết xếp hạng.

   2. Căn cứ vào điểm Linh Thú tại giao diện sự kiện để xếp hạng.

   3. Người chơi vào nhận thưởng tại giao diện sự kiện khi tổng kết xếp hạng.

  5. Đua Top Tổng:

   1. Ngày thứ 8 kể từ ngày mở server sẽ tổng kết xếp hạng.

   2. Căn cứ vào điểm Tổng Đánh Giá giao diện sự kiện để xếp hạng.

   3. Người chơi vào nhận thưởng tại giao diện sự kiện khi tổng kết xếp hạng.

  6. Cuồng Kim:

   1. Trong thời gian hoạt động, người chơi hoàn thành điều kiện sẽ được nhận thưởng.

  1. Thiên Sứ Cuồng Nộ:

   1. Trong thời gian hoạt động, người chơi hoàn thành điều kiện sẽ được nhận thưởng.

  1. Cửa Hàng Máy Chủ Mới:

   1. Người chơi có thể dùng Xu Người Mới để mua vật phẩm tại cửa hàng Máy Chủ Mới.

 

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ