logo

Phiên bản mới: Chuyển chức & Giáp phục thú cưỡi

admin | 22-05-2019

Update tính năng mới ngày 23/5/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Giáp Phục Thú Cưỡi”
 • Cập nhật tính năng “Chuyển Chức”

 

 1. Giáp Phục Thú Cưỡi
 • Yêu cầu cấp độ từ 40 trở lên
 • Sau khi kích hoạt thú cưỡi
 • Màn hình chính -> Thú cưỡi -> Giáp phục thú cưỡi

 • Mỗi 1 thú cưỡi sẽ có thể mặt tối đa 4 trang bị. Người chơi chỉ có thể trang bị loại giáp phục cụ thể cho mỗi vị trí.
 • Giáp phục có các sao cho biết xếp hạng/phẩm chất của chúng. Càng nhiều sao xếp hạng/phẩm chất càng cao và giáp phục đó càng mạnh.

 • Người chơi chọn mục “Mặc Vào” để mặt giáp phục cho thú cưỡi.

 • Mỗi vị trí giá phục có thuộc tính khác nhau, trang bị giáp phục với sao cao hơn sẽ kích hoạt nhiều thuộc tính hơn. Bấm “Giáp phục” để xem chỉ số từ giáp phục đó.

 • Mỗi 1 “giáp phục” sẽ có 1 số điểm “giáp hồn” nhất định, khi mang cho thú cưỡi sẽ cộng vào chỉ số “giáp hồn”. “trang bị giáp phục” càng cao thì điểm giáp “phục hồn” từ trang bị đó càng nhiều. Khi điểm giáp hồn đạt mức độ nhất định thì người chơi sẽ được kích hoạt các sức mạnh.

 • Người chơi vào mục “Dung Hợp” để ghép các giáp phục cấp thấp lên giáp phục cấp cao.

 • Người chơi vào mục “Rèn Lại Giáp” để tăng chỉ số hoặc thay đổi chỉ số cho các món giáp phục.

 • Mỗi loại giáp phục có thuộc tính vị trí tương ứng, số lượng sao trên giáp phục sẽ trở thành số lượng sao của vị trí đó. Ví dụ: Trang bị “móng 1 sao” thì chỉ mở dòng đầu tiên, trang bị 8 sao thì sẽ mở 8 dòng.

 • Thiết đinh và thiết bản là 2 item dùng trong tính năng “Rèn Lại Giáp Phục”.

 • Có 3 loại rèn:
 • Loại rèn lại: Loại này sẽ dùng thay đổi thuộc tính cơ bản của trang bị. Dùng item “Thiết Đinh” và chọn mục “Rèn Lại”.

Khi người chơi chọn được thuộc tính mình cần thì chọn “Thay thế”, nếu chưa hài lòng thì chọn “Rèn Lại” để tiếp tục thay đổi thuộc tính.

 • Rèn cơ bản: Tạo 1 giá trị ngẫu nhiên trên thuộc tính đã chọn lên tới chất lượng cam. Dùng item “Thiết Đinh” và chọn mục “Rèn Lại”.

Khi người chơi chọn được thuộc tính mình cần thì chọn “Thay thế”, nếu chưa hài lòng thì chọn “Rèn Lại” để tiếp tục thay đổi thuộc tính.

 • Rèn lại nâng cao: Sử dụng cho chất lượng tím trở xuống sẽ có cơ hội cao tạo ra các thuốc tính cam. Sử dụng rèn lại nâng cao trên các thuộc tính cam sẽ làm tăng thuốc tính lên không bao giờ giảm. Dùng item “Thiết Bản” và chọn mục “Rèn Lại”.

Khi người chơi chọn được thuộc tính mình cần thì chọn “Thay thế”, nếu chưa hài lòng thì chọn “Rèn Lại” để tiếp tục thay đổi thuộc tính. Khi thuộc tính lên cam thì người chơi chỉ có thể nâng cấp để tăng thuộc tính chứ không giảm.

Lưu ý: trong quá trình đổi thuộc tính khi bấm dấu “X” thoát bản thì thuộc tính tẩy được xem như mất.

Một số hình ảnh thuộc tính full cho 8 dòng

 • Thưởng giáp: Khi người chơi tăng thuộc tính lên đỏ sẽ kích hoạt thưởng giáp phục. Khi kích hoạt theo yêu cầu sẽ được bonus phần thưởng. Lưu ý: Mỗi thú cưỡi sẽ có thưởng giáp phục khác nhau

 1. Chuyển Chức
 • Yêu cầu cấp độ từ 80 trở lên
 • Màn hình chính -> Chuyển chức

Quy tắc:

 • Chuyển Chức:
 • Nhân vật chuyển chức cần hoàn thành 1 chuỗi nhiệm vụ và thỏa mãn các điều kiện nhất định mới được chuyển chức.

 • Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, người chơi bấm mục “Chuyển chức” để tiến hành chuyển chức.

 • Sau khi chuyển chức, người chơi có thể nâng cấp chỉ số chuyển chức. Người chơi dùm item “Chứng Chỉ Chuyển Chức” để thăng cấp. Chọn mục “Tăng Cấp”

 • Khi tăng cấp đạt yêu cầu nhất định người chơi sẽ được bonus thêm sức mạnh.

 • Khi chơi chơi tăng đến cấp 20. Người chơi sẽ kích hoạt hộ quang “Siêu Cấp”.

 • Khi người chơi chuyển chức thành công sẽ mở nâng cấp kĩ năng chuyển chức. Nâng cấp kĩ năng sẽ nhận hiểu quả đổi màu kĩ năng, nhận thêm sức mạnh kĩ năng, động tác và hiểu quả kĩ năng hoàn toàn mới.

 • Để kích hoạt hiệu ứng cứ mỗi 10 cấp là sẽ kích hoạt hiệu ứng mới trong kĩ năng. Người chơi có thể thay đổi hiểu ứng thông qua “Sắp xếp” và check dấu vào hiệu ứng.

 • Muốn tăng cấp kĩ năng 2 thì yêu cấu kĩ năng 1 phải đạt cấp 10 trở lên và muốn nâng kĩ năng 3 thì kĩ năng 2 phải đạt cấp 15 trở lên theo thứ tự từ trên xuống.

 • Khi tăng cấp kĩ năng đến mức nhất định sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn. Các thuộc tính này là các kĩ năng trong thiên phú.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ