logo

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ

admin | 03-10-2018

Mẫu thông tin cung cấp hỗ trợ

 • Hỗ trợ lỗi nạp thẻ:
  • Tên đăng nhập
  • Số seri thẻ nạp
  • Mệnh giá + Nhà mạng
  • Thời gian nạp
  • Thông tin liên hệ
 • Hỗ trợ lỗi quy đổi:
  • Tên đăng nhập
  • Tên nhân vật
  • Server
  • Số tiền quy đổi
  • Thời gian quy đổi
  • Thông tin liên hệ
 • Hỗ trợ lỗi in game:
  • Tên đăng nhập
  • Tên nhân vật
  • Server
  • Nội dung lỗi (Kèm hình ảnh nếu có)
  • Thời gian lỗi
  • Thông tin liên hệ

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ