logo

27/09 - Tính năng Cường Hóa Tiến Bậc

admin | 26-09-2019

Update tính năng mới ngày 27/9/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 16h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Cường hóa tiến bậc”
 • Cập nhật thức tỉnh pet đỏ: Ivy
 • Cập nhật thú cưỡi mới: Tiên Nữ Mã Xa
 • Cập nhật biến thân 4 sao: Blazing Lion

 

I. Cường hóa tiến bậc

1. Quy tắc

 • Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên, cường hóa trang bị cấp 60 trở lên
 • Màn hình chính -> Trang bị -> Tinh luyện

 • Mỗi 1 trang bị có 5 trận đồ có thể nâng cấp để có các thuộc tính khác nhau.

 • Mỗi cường hóa tiến bậc trang bị khác nhau đều có điều kiện phải đáp ứng trước khi có thể nâng cấp.

 • Người chơi dùng item “vảy rồng” để nâng cấp trận đồ. Chọn “Kích hoạt”.

 • Khi nâng cấp trận đồ tới mức nhất định, tính năng yêu cầu người chơi cần dùng “Đe” để nâng cấp.

 • Các hiệu ứng đặc biệt có thể kích hoạt khi tổng mức của cường hóa trên mọi trang bị được mang đã được nâng cấp lên các múc cụ thể.

 • Các thuộc đặc biệt có thể kích hoạt khi tổng mức của tất cả cường hóa trên một trang bị đã được nâng cấp lên mức các mức cụ thể.

 

II. Cập nhật thức tỉnh pet, thú cưỡi, biến thân.

1. Thức tỉnh Pet đỏ Ivy

 

2. Thú Cưỡi

 • Thú cưỡi có thể mời bạn bè đi chung, khi trang bị thú cưỡi sẽ được thêm nút “mời bạn” cưỡi cùng, cạnh nút lên xuống ngựa.

 

3. Biến thân

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ