logo

24/06 - Update tính năng QUANG TRƯỢNG

admin | 23-06-2019

Update tính năng QUANG TRƯỢNG

Thời gian dự kiến: 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Quang Trượng”
 1. Quang Trượng
 • Yêu cầu cấp độ từ 80 trở lên
 • Màn hình chính -> Chuyển Chức -> Quang Trượng
 • Người chơi chuyển chức xong, có thể mở hệ thống quang trượng.

 • Có 2 loại quang trượng:
 • Quang trượng tím “Khai Sáng”

 • Quang trượng cam “Tri Thức”

 • Người chơi có thể tham gia event để có thể mua các mảnh “Quang Trượng”
 • Khi nhân vật xuất tuyệt chiêu, dưới chân sẽ cấm quan trượng, người chơi trong vòng của quang trượng sẽ bị ảnh hưởng, có thể tăng BUFF cho đồng đội hoặc DEBUFF cho phe địch hoặc cả 2 đều có.

 • Người chơi có thể xem các thuộc tính của “Quang Trượng” và triển khai sử dụng quang trượng, chọn “triển khai”.

 • Người chơi tăng cấp quang trượng để cưởng hóa hiệu quả của nó (BUFF hoặc DEBUFF), người chơi dùng mảnh của quang trượng đó để cường hóa. Chọn “Tăng Cấp”.

 • Mỗi quang trượng đều được đánh giá điểm dựa trên phẩm chất và cấp.\
 • Khi xuất quang trượng, nếu bán kính quang trượng vừa xuất ở trung tâm quang trượng phe địch thì có thể tạo hiệu quả “Hấp Thu”.
 • Hấp Thu: Nếu quang trượng đồng đội có điểm là 150% quang trượng phe địch thì sẽ hấp thu quang trượng phe địch và điểm biến thành: Điểm quang trượng đồng đội-Điểm quang trượng phe địch.
 • Tức hấp thu quang trượng của địch thì điểm quang trượng bản thân cũng sẽ giảm.
 • Điểm giảm thì điểm thực lực quang trượng cũng giảm, khi xuất quang trượng mới, điểm sẽ hồi phục như cũ.
 • Khi có nhiều quang trượng có thể hấp thu, ưu tiên hấp thu quang trượng có điểm cao.
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ